Language of document :

Tiesas (otrā palāta) spriedums 2008. gada 3. aprīlī (Oberlandesgericht Celle (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG/Land Niedersachsen

(lieta C-346/06) 1

EKL 49. pants - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Ierobežojumi - Direktīva 96/71/EK - Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā - Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras - Darba ņēmēju sociālā aizsardzība

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Celle

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Land Niedersachsen

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Oberlandesgericht Celle - EK līguma 49. panta interpretācija - Valsts tiesību akti, ar ko uzņēmumiem, kuri piedalās būvdarbu publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, ir noteikts pienākums pašiem ievērot un likt ievērot to apakšuzņēmējiem noteikumus par minimālo algu, kas ir paredzēti koplīgumā, kurš ir piemērojams pakalpojuma sniegšanas vietā

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, kas interpretēta, ņemot vērā EKL 49. pantu, tādā situācijā, kāda tiek aplūkota pamata prāvā, nepieļauj tādu dalībvalsts iestādes pieņemtu tiesību aktu, kurā līgumslēdzējai iestādei ir noteikts būvdarbu publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt tikai tādiem uzņēmumiem, kuri, iesniedzot piedāvājumu, rakstiski apliecinājuši, ka par attiecīgo pakalpojuma sniegšanu izmaksās saviem darbiniekiem vismaz minēto pakalpojumu sniegšanas vietā piemērojamā koplīgumā paredzēto atlīdzību.

____________

1 - OV C 294, 02.12.2006.