Language of document :

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 april 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Celle - Duitsland) - Dirk Rüffert, als curator van Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG / Land Niedersachsen

(Zaak C-346/06)1

(Artikel 49 EG - Vrij verrichten van diensten - Beperkingen - Richtlijn 96/71/EG - Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten - Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor uitvoering van werken - Sociale bescherming van werknemers)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberlandesgericht Celle

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Dirk Rüffert, als curator van Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Verwerende partij: Land Niedersachsen

Voorwerp

Verzoek om prejudiciële beslissing - Oberlandesgericht Celle (Duitsland) - Uitlegging van artikel 49 EG - Nationale wettelijke regeling op grond waarvan ondernemingen die deelnemen aan een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken, zich ertoe moeten verbinden om de op de plaats van uitvoering bij collectieve arbeidsovereenkomst geldende minimumloonvoorschriften na te leven en toe te zien op de naleving daarvan door hun onderaannemers

Dictum

Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, uitgelegd tegen de achtergrond van artikel 49 EG, verzet zich in een situatie als in het hoofdgeding tegen een door een instantie van een lidstaat genomen maatregel van wetgevende aard, krachtens welke de aanbestedende dienst overheidsopdrachten voor werken enkel mag gunnen aan ondernemingen die zich bij de inschrijving schriftelijk verbinden om hun werknemers bij de uitvoering van het werk minstens het loon te betalen dat is vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst geldend op de plaats van uitvoering ervan.

____________

1 - PB C 294 van 2.12.2006.