Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 3. apríla 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Celle - Nemecko) - Dr. Dirk Rüffert, správca konkurznej podstaty Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG/Spolková krajina Dolné Sasko

(vec C-346/06)1

(Článok 49 ES - Slobodné poskytovanie služieb - Obmedzenia - Smernica 96/71/ES - Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb - Postupy verejného obstarávania prác - Sociálna ochrana pracovníkov)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Celle

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Dr. Dirk Rüffert, správca konkurznej podstaty Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Žalovaná: Spolková krajina Dolné Sasko

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Oberlandesgericht Celle - Výklad článku 49 Zmluvy ES - Vnútroštátna právna úprava, ktorá zaväzuje podniky, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania na stavebné práce, aby sa zaviazali dodržiavať a zaviazali ich subdodávateľov k dodržiavaniu ustanovení v oblasti minimálnej mzdy upravených kolektívnou zmluvou uplatniteľnou v mieste poskytnutia plnenia

Výrok rozsudku

Smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb vykladaná v spojení s článkom 49 ES bráni v takej situácii, akou je situácia vo veci samej, opatreniu legislatívneho charakteru, ktoré prijal orgán členského štátu a ktoré ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť, aby zadával zákazky na práce len takým podnikom, ktoré sa pri predložení ponuky písomne zaviažu, že svojim zamestnancom zaplatia za vykonané práce minimálne takú odmenu, akú stanovuje kolektívna zmluva, ktorá je uplatniteľná v mieste výkonu týchto prác.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 294, 2.12.2006.