Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 3 april 2008 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Celle (Tyskland)) - Rechtsanwalt Dirk Rüffert i egenskap av konkursförvaltare för Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG mot Land Niedersachsen

(Mål C-346/06)(1)

(Artikel 49 EG - Frihet att tillhandahålla tjänster - Restriktioner - Direktiv 96/71/EG - Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster - Upphandlingsförfaranden avseende offentliga bygg- och anläggningsarbeten - Socialt skydd för arbetstagare)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Celle

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Rechtsanwalt Dirk Rüffert i egenskap av konkursförvaltare för Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Motpart: Land Niedersachsen

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Oberlandesgericht Celle - Tolkning av artikel 49 i EG-fördraget - Nationell lagstiftning med krav att företag som deltar i ett upphandlingsförfarande avseende offentliga bygg- och anläggningsarbeten måste förplikta sig, och se till att dess underentreprenörer uppfyller samma krav, att följa bestämmelserna om minimilön som gäller enligt kollektivavtal på orten där tjänsten utförs

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, tolkat mot bakgrund av artikel 49 EG, utgör hinder för att en myndighet i en medlemsstat vidtar en åtgärd av lagstiftningskaraktär enligt vilken en upphandlande myndighet vid offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten endast får anta anbud från företag som i sina anbud skriftligen åtar sig att för utförandet av tjänsterna i fråga betala sina arbetstagare minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som är tillämpligt på den ort där tjänsterna tillhandahålls.

____________

1 - ) EUT C 294, 2.12.2006.