Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 8 април 2008 г. - Bordini/Комисия

(Дело F-134/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Корекционен коефициент - Държава-членка на пребиваване - Понятие за пребиваване - Понятие за основно жилище - Доказателствени документи)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Giovanni Bordini (Дувър, Обединеното Кралство) (представители: L. Levi, C. Ronzi и I. Perego, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: M. J. Currall и M. D. Martin)

Предмет

Публична служба - От една страна отмяна на решението на Комисията от 25 януари 2006 г., с което не се признава, че жалбоподателят пребивава в Обединеното кралство, и с което поради тази причина по отношение на пенсията му не се прилага съответстващият за тази държава-членка корекционен коефициент, и, от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата.

2)    Осъжда Комисията на Европейските общности да понесе, освен направените от нея съдебни разноски, половината от разходите, направени от г-н Bordini във връзка с неформалната среща от 5 юни 2007 г.

3)    Осъжда г-н Bordini да понесе направените от него съдебни разноски, с изключение на половината от разходите, направени във връзка с неформалната среща от 5 юни 2007 г.

____________

1 - ОВ C 326, 30.12.2006 г., стр. 87.