Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 8 kwietnia 2008 r. - Bordini przeciwko Komisji

(Sprawa F-134/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury - Współczynnik korygujący - Państwo członkowskie miejsca zamieszkania - Pojęcie miejsca zamieszkania - Pojęcie głównego miejsca zamieszkania - Dowody)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giovanni Bordini (Dover, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: L. Levi, C. Ronzi i I. Perego, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: M. J. Currall i M. D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. odmawiającej uznania, że skarżący zamieszkuje na terytorium Zjednoczonego Królestwa i w rezultacie odmawiającej zastosowania do jego emerytury współczynnika korygującego odpowiedniego dla tego państwa członkowskiego oraz wniosek o odszkodowanie

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich pokryje, poza swoimi kosztami, połowę kosztów poniesionych przez G. Bordiniego w związku z nieformalnym spotkaniem w dniu 5 czerwca 2007 r.

G. Bordini pokryje własne koszty, poza połową kosztów poniesionych w związku z nieformalnym spotkaniem w dniu 5 czerwca 2007 r.

____________

1 - Dz.U. C 326 z 30.12.2006 r., str. 87.