Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 8. apríla 2008 - Bordini/Komisia

(vec F-134/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodky - Opravný koeficient - Členský štát bydliska - Pojem bydliska - Pojem hlavného bydliska - Príslušné doklady)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giovanni Bordini (Douvres, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: L. Levi, C. Ronzi a I. Perego, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Jednak zrušenie rozhodnutia Komisie z 25. januára 2006 o neuznaní, že žalobca je rezidentom Spojeného kráľovstva a teda neuplatnení opravného koeficientu zodpovedajúceho tomuto členskému štátu na jeho dôchodok, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov, ktoré vznikli pánovi Bordinimu v súvislosti s neformálnym stretnutím z 5. júna 2007.

3.    Pán Bordini znáša svoje vlastné trovy konania s výnimkou polovice trov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neformálnym stretnutím z 5. júna 2007.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 326, 30.12.2006, s. 87.