Language of document :

Žaloba podaná 30. marca 2008 - Honnefelder/Komisia

(vec F-41/08)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Stephanie Honnefelder (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Bode, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a vymedzenie sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej o nezapísaní žalobkyne do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania EPSO AD/26/05 z dôvodu nedosiahnutia dostatočného počtu bodov

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje:

zrušiť rozhodnutie žalovanej z 10. mája 2007 a rozhodnutie o sťažnosti zo 14. decembra 2007 a žalovanej uložiť povinnosť, aby v riadnom konaní a bez porušenia zásady rovnosti zaobchádzania preskúmala možnosť zaradenia žalobkyne do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania,

prípadne rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie.

____________