Language of document :

Žaloba podaná dne 15. dubna 2008 - Komise Evropských společenství v. Španělské království

(Věc C-153/08)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: R. Lyal a L. Lozano Palacios, zmocněnci)

Žalované: Španělské království

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Španělské království tím, že zachovalo v platnosti daňovou právní úpravu, na základě které se zdaňují příjmy ze všech loterií, her a sázek pořádaných mimo Španělské království, zatímco příjmy z některých loterií, her a sázek pořádaných ve Španělském království jsou od daně z příjmu osvobozeny, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z práva Společenství, a zejména z článků 48 ES a 36 Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V souladu se španělskou právní úpravou jsou vyňaty z daně z příjmu výhry z loterií a sázek pořádaných veřejnou obchodní společnosti Loterías y Apuestas del Estado a orgány autonomních oblastí, jakož i z losování pořádaných Cruz Roja Española či Organización Nacional de Ciegos Españoles. Příjmy z loterií, her a sázek pořádaných jinými vnitrostátními a zahraničními orgány, včetně orgánů se sídlem v zemích EU či EHP, však představují základ daně podléhající progresivním daňovým sazbám.

Komise odkazuje zejména na rozsudky Lindman1 a Safir2 a připomíná, že podle judikatury se činnost spojená s pořádáním loterií považuje za "služby" ve smyslu Smlouvy. Podle judikatury rovněž článek 49 ES zakazuje jakékoli omezení a jakékoli překážky volného poskytování služeb, i když se uplatňují bez rozdílu na vnitrostátní poskytovatele služeb i na poskytovatele služeb z ostatních členských států, přičemž vylučuje uplatnění jakýchkoli vnitrostátních předpisů, jejichž účinky by ztěžovaly poskytování služeb mezi členskými státy více než poskytování služeb na čistě vnitrostátní úrovni. Vzhledem ke specifickým rysům odvětví her judikatura připouští určitá omezení ze strany členských států, pokud je prokázána potřeba a přiměřenost takového opatření, jakož i neexistence jeho diskriminační povahy.

Komise má za to, že španělská právní úprava je diskriminační, neboť výjimka se vztahuje pouze na některé přesně určené organizace a nevztahuje se na organizace jiných členských států, které mají tutéž povahu či sledují tytéž cíle jako španělské organizace zahrnuté v dané výjimce. Takže i kdyby španělské orgány v rámci řízení pro porušení práva Společenství prokázaly, že sporná právní úprava je opatřením potřebným a přiměřeným k dosažení stanoveného cíle ochrany spotřebitelů a zachování společenského pořádku, což zatím nebylo prokázáno, nelze dotčenou právní úpravu považovat za slučitelnou s právem Společenství, protože je v každém případě diskriminační.

____________

1 - Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. listopadu 2003, Lindman, C-42/02, Recueil, s. I-13519.

2 - Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. dubna 1998, Safir, C-118/96, Recueil. s. I-1897.