Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 17. júna 2008 - De Fays/Komisia

(vec F-97/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Nemocenská dovolenka - Neoprávnená neprítomnosť - Arbitrážne konanie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chantal De Fays (Bereldange, Luxembursko) (v zastúpení: P.-P. Van Gehuchten a P. Reyniers, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutí Komisie, na základe ktorých bol na žalobkyňu uplatnený článok 60 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, a na druhej strane žaloba o náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 283, 24.11.2007, s. 45.