Language of document :

Жалба, подадена на 24 юли 2008 г. - Sevenier/Комисия

(Дело F-62/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Roberto Sevenier (Париж, Франция) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърля искането на жалбоподателя, от една страна, за оттегляне на подадената от него оставка и, от друга страна, за сезиране на лекарската комисия, и вследствие на това - искането за възстановяване на жалбоподателя на работа в Европейската комисия с възстановяване на кариерата, считано от датата на неговата оставка.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията от 24 септември 2007 г. в частта му, с която се отхвърля искането на жалбоподателя, от една страна, за оттегляне на оставката, подадена от него на 19 октомври 1983 г. и, от друга страна, за сезиране на лекарската комисия,

вследствие на това да се възстанови жалбоподателят на работа в Европейската комисия с възстановяване на кариерата, считано от 19 октомври 1983 г.,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________