Language of document :

Жалба, подадена на 18 юли 2008 г. - Christoph и др. / Комисия

(Дело F-63/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Eugen Christoph (Liggiano, Италия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решенията, с които се определят условията за назначаване на жалбоподателите, доколкото договорът им е сключен или действието му е продължено за определен срок.

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията на Комисията, с които се определят условията за назначаване на жалбоподателите като служители по смисъла на УРС и по-конкретно доколкото с тях се ограничава срокът на действие на техния договор,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________