Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2008°r. - Christoph i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-63/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eugen Christoph (Liggiano, Włochy) i inni (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji określających warunki zatrudnienia skarżących, w zakresie w jakim czas trwania umów o pracę lub ich przedłużenia jest ograniczony do określonego okresu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji określających warunki zatrudnienia skarżących w charakterze pracowników kontraktowych w rozumieniu WZIPW, a konkretnie w zakresie w jakim ograniczają one umowy skarżących do określonego okresu;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________