Language of document :

Talan väckt den 18 juli 2008 - Christoph m.fl. mot kommissionen

(Mål F-63/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eugen Christoph (Liggiano, Italien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av de beslut genom vilka kommissionens har fastställt sökandenas anställningsvillkor, i den del varaktigheten eller förlängningen av deras avtal har begränsats till en viss tid.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut om fastställande av anställningsvillkoren för sökandena i egenskap av anställda i den mening som avses i anställningsvillkoren för övriga anställda, särskilt i den del besluten innebär att varaktigheten av deras avtal begränsas, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________