Language of document :

Жалба, подадена на 29 юли 2008 г. - Nijs/Сметна палата

(Дело F-64/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bart Nijs (Bereldange, Люксембург) (представители: F. Rollinger и A. Hertzog, avocats)

Ответник: Европейска сметна палата

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Сметната палата, с което се назначава оценител и контролиращ оценител на жалбоподателя и искане за поправяне на претърпяната вреда вследствие на приемането на това решение.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на генералния секретар на Сметната палата да назначи директора на дирекция "Писмени преводи" като оценител на жалбоподателя, а самият той да бъде негов контролиращ оценител;

да се осъди Сметната палата да заплати обезщетение за претърпените от жалбоподателя неимуществени вреди в размер на 25 000 EUR;

да се осъди Европейската сметна палата да заплати съдебните разноски.

____________