Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2008°r. - Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-64/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedstawiciele: F. Rollinger i A. Hertzog, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego o wyznaczeniu osoby oceniającej oraz osoby sprawdzającej ocenę a także żądanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat spowodowanych wydaniem tej decyzji.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Sekretarza Generalnego Trybunału Obrachunkowego o wyznaczeniu Dyrektora Tłumaczeń jako osoby oceniającą skarżącego oraz siebie jako osoby sprawdzającej ocenę;

zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego na rzecz skarżącego kwoty 25 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępowania.

____________