Language of document :

Žaloba podaná dne 24. září 2008 - Komise Evropských společenství v. Rakouská republika

(Věc C-422/08)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: U. Wölker a B. Schöfer, zmocněnci)

Žalovaná: Rakouská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Rakouská republika tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí1, nebo v každém případě tím, že o těchto předpisech neuvědomila Komisi, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice;

uložit Rakouské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 30. dubna 2007.

____________

1 - Úř. věst. L 143, s. 56; Zvl. vyd. 15/08, s. 357.