Language of document :

24. septembril 2008 esitatud hagi - Euroopa Ühenduste Komisjon versus Austria Vabariik

(Kohtuasi C-422/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: U. Wölker ja B. Schöfer)

Kostja: Austria Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Austria Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta1 täitmiseks või vähemalt ei ole komisjoni neist teavitanud, siis on Austria Vabariik rikkunud selle direktiivist tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg möödus 30. aprillil 2007.

____________

1 - ELT L 143, lk 56; ELT eriväljaanne 15/08, lk 357.