Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 24. septembrī - Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika

(lieta C-422/08)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - U. Wölker un B. Schöfer)

Atbildētāja: Austrijas Republika

Prasītājas prasījumi:

nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu 1 prasības, vai katrā ziņā nepaziņojot Komisijai par šo aktu pieņemšanu, Austrijas Republika nav izpildījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus;

piespriest Austrijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Direktīvas transponēšanai noteiktais termiņš beidzās 2007. gada 30. aprīlī.

____________

1 - OV L 143, 56. lpp.