Language of document :

Žaloba podaná 24. septembra 2008 - Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

(vec C-422/08)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: U. Wölker a B. Schöfer, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Rakúska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd1, alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Rakúsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice uplynula 30. apríla 2007.

____________

1 - Ú. v. EÚ L 143, s. 56; Mim. vyd. 15/008, s. 357.