Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 22. srpna 2008 - Car Trim GmbH v. KeySafety Systems SRL

(Věc C-381/08)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Car Trim GmbH

Žalovaná: KeySafety Systems SRL

Předběžné otázky

Musí být čl. 5 bod 1 písm. b) nařízení (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech1 vykládán v tom smyslu, že smlouvy o dodání zboží, které má být vyrobeno nebo zhotoveno - nehledě na některé požadavky odběratele ohledně pořízení, zpracování a dodání předmětů, které mají být vyrobeny, včetně záruky kvality výroby, spolehlivosti dodání a bezproblémového administrativního vyřízení zakázky -, je třeba kvalifikovat jako smlouvy o prodeji zboží (první odrážka), a nikoli jako poskytování služeb (druhá odrážka)? Jaká kritéria jsou pro toto rozlišení rozhodná?

Je-li třeba mít za to, že jde o prodej zboží: Určuje se místo, na něž bylo nebo mělo být prodané zboží podle smlouvy dodáno, u zásilkového prodeje podle místa fyzického předání kupujícímu nebo podle místa, na němž je zboží předáno prvnímu přepravci za účelem zaslání kupujícímu?

____________

1 - Úř. věst. L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42.