Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 22 augusti 2008 - Car Trim GmbH mot KeySafety Systems SRL

(Mål C-381/08)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Car Trim GmbH

Motpart: KeySafety Systems SRL

Tolkningsfrågor

Ska artikel 5.1 b i förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område1 tolkas så, att avtal om leverans av varor som ska tillverkas eller framställas ska betraktas som försäljning av varor (första strecksatsen) och inte som utförande av tjänster (andra strecksatsen), även när uppdragsgivaren uppställt vissa villkor om beskaffenheten, förädlingen och leveransen av den vara som ska framställas, inräknat garantier för framställningens kvalitet, för leveransens tillförlitlighet och för ett korrekt administrativt fullgörande av uppdraget? Vilka kriterier är avgörande vid en avgränsning?

Om en försäljning av varor anses föreligga: Ska, i samband med köp där varan ska transporteras till köparen, den ort dit varorna har eller skulle ha levererats enligt avtalet bestämmas efter den ort där varan faktiskt överlämnas till köparen eller efter den ort där varorna ska överlämnas till den förste transportören för vidarebefordran till köparen?

____________

1 - EGT L 12, s. 1.