Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 2. října 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court - Irsko) - Nicole Hassett v. South Eastern Health Board a Cheryl Roberty v. North Western Health Board

(Věc C-372/07)1

[Soudní příslušnost - Nařízení (ES) č. 44/2001- Článek 22 odst. 2 - Spory týkající se platnosti usnesení orgánů společností - Výlučná příslušnost soudů státu, ve kterém se nachází sídlo - Odborový svaz lékařů]

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Nicole Hassett, Cheryl Roberty

Žalovaní: South Eastern Health Board, North Western Health Board

Za přítomnosti: Raymonda Howarda, Medical Defence Union Ltd, MDU Services Ltd, Briana Davidsona

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Supreme Court - Výklad čl. 22 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, s.1) - Odborový svaz lékařů, založený jako společnost podle práva některého členského státu, který poskytuje pomoc nebo záruky svým členům vykonávajícím svoji praxi v tomto nebo jiném členském státě - Poskytování pomoci nebo záruky závislé na rozhodnutí přijatém představenstvem této společnosti na základě neomezené diskreční pravomoci - Zpochybnění rozhodnutí zamítajícího poskytnutí pomoci nebo náhrady škody lékaři vykonávajícímu svoji praxi v jiném členském státě - Výlučná pravomoc soudů státu, ve kterém má společnost sídlo, na základě čl. 22 odst. 2 nařízení

Výrok

Článek 22 bod 2 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že se platnosti usnesení orgánů společnosti, ve smyslu tohoto ustanovení, netýká taková žaloba, o jakou se jedná v původním řízení, v rámci které jeden z účastníků řízení tvrdí, že usnesením přijatým orgánem společnosti byla porušena práva, která tomuto účastníkovi řízení údajně přiznávají stanovy této společnosti.

____________

1 - Úř. věst. C 283, 24.11.2007.