Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. oktoobri 2008 aasta otsus (Supreme Court'i (Iirimaa) eelotsusetaotlus) - Nicole Hassett versus South Eastern Health Board, Cheryl Doherty versus North Western Health Board

(Kohtuasi C-372/07)1

(Kohtualluvus - Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Artikli 22 punkt 2 - Menetlused, millega on vaidlustatud äriühingute organite otsuste õiguspärasus - Äriühingu asukohariigi kohtute ainupädevus - Arstide kutseliit )

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Nicole Hassett, Cheryl Doherty

Kostjad: South Eastern Health Board, North Western Health Board

Menetluses osalesid: Raymond Howard, Medical Defence Union Ltd, MDU Services Ltd, Brian Davidson

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus - Supreme Court - Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste [tunnustamise ja] täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) artikli 22 lõike 2 tõlgendamine - Ühe liikmesriigi õiguse kohaselt asutatud äriühingu kujul tegutseva kutseliidu, mille eesmärk on anda abi ja tagatisi oma selles ja teistes liikmesriikides tegutsevatele liikmetele - Abi/tagatise andmine, mis oleneb selle ühingu juhatuse poolt absoluutse kaalutlusõigusega tehtud otsusest - Otsuse, millega keeldutakse teises liikmesriigis tegutseva arstile abi või tagatise andmisest, vaidlustamine selle arsti poolt - Ühingu asukohariigi kohtute ainupädevus määruse artikli 22 lõike 2 tähenduses

Resolutiivosa

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste [tunnustamise ja] täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 22 punkti 2 tuleb tõlgendada nii, et sellise menetluse puhul nagu põhikohtuasjas, mille raames üks pool väidab, et äriühingu organi poolt vastu võetud otsus rikub õigusi, mis nimetatud poolel selle äriühingu põhikirja alusel väidetavalt on, ei ole tegemist äriühingu organi otsuste õiguspärasuse vaidlustamisega nimetatud sätte tähenduses.

____________

1 - ELT C 283, 24.11.2007.