Language of document :

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.10.2008 (Supreme Courtin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Nicole Hassett v. South Eastern Health Board ja Cheryl Doherty v. North Western Health Board

(Asia C-372/07)1

Tuomioistuimen toimivalta - Asetus (EY) N:o 44/2001 - 22 artiklan 2 alakohta - Yhtiön toimielinten päätösten pätevyyttä koskevat oikeusriidat - Sen jäsenvaltion tuomioistuinten yksinomainen toimivalta, jossa yhtiöllä on kotipaikka - Lääkäreiden ammatillinen etujärjestö

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Nicole Hassett ja Cheryl Doherty

Vastaajat: South Eastern Health Board ja North Western Health Board

Muut osapuolet: Raymond Howard, Medical Defence Union Ltd, MDU Services Ltd, Brian Davidson

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisukysymys - Supreme Court - Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL L 12, s. 1) 22 artiklan 2 kohdan tulkinta - Lääkärien edunvalvontajärjestö, joka on jonkin jäsenvaltion oikeuden mukaisesti perustettu yhtiö ja joka antaa apua ja korvauksia kyseisessä jäsenvaltiossa ja jossakin toisessa jäsenvaltiossa toimiville jäsenilleen - Avun/korvausten antaminen, joka riippuu kyseisen yhtiön hallituksen täyden harkintavaltansa nojalla tekemästä päätöksestä - Sellaisen päätöksen riitauttaminen, jolla on evätty apu tai korvaus toisessa jäsenvaltiossa toimivalta lääkäriltä - Yhtiön kotipaikkana olevan jäsenvaltion tuomioistuinten yksinomainen toimivalta asetuksen 22 artiklan 2 kohdan nojalla

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 22 artiklan 2 alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kysymyksessä olevan kaltainen asia, jossa asianosainen väittää, että yhtiön toimielimen tekemä päätös loukkaa hänellä tämän yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla olevia oikeuksia, ei koske yhtiön toimielinten päätösten pätevyyttä kyseisessä säännöksessä tarkoitetuin tavoin.

____________

1 - EUVL C 283, 24.11.2007.