Language of document :

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 oktober 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court - Ierland) - Nicole Hassett / South Eastern Health Board, Cheryl Doherty / North Western Health Board

(Zaak C-372/07)1

[Rechterlijke bevoegdheid - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Artikel 22, punt 2 - Geschillen over de geldigheid van besluiten van organen van vennootschappen - Exclusieve bevoegdheid van de gerechten van de staat waar de vennootschap is gevestigd - Belangenbehartigingsorganisatie voor artsen]

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Supreme Court

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Nicole Hassett, Cheryl Doherty

Verwerende partijen: South Eastern Health Board, North Western Health Board

In tegenwoordigheid van: Raymond Howard, Medical Defence Union Ltd, MDU Services Ltd, Brian Davidson, Medical Defence Union Ltd, MDU Services Ltd

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Supreme Court - Uitlegging van artikel 22, lid 2, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 12, blz. 1) - Beroepsorganisatie van artsen, opgericht in de vorm van een vennootschap naar het recht van een lidstaat, die bijstand en aansprakelijkheidsdekking verleent aan haar in deze lidstaat en in een andere lidstaat werkende leden - Verlening van bijstand en aansprakelijkheidsdekking afhankelijk van een besluit van de raad van bestuur van deze vennootschap, genomen in de uitoefening van zijn onbeperkte discretionaire bevoegdheid - Geschil betreffende een besluit waarbij de verlening van bijstand of schadeloosstelling aan een in de andere lidstaat werkzame arts wordt geweigerd - Uitsluitende bevoegdheid van het gerecht van de staat van de plaats van vestiging van de vennootschap, overeenkomstig artikel 22, punt 2, van de verordening

Dictum

Artikel 22, punt 2, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat een vordering als die in het hoofdgeding, in het kader waarvan een partij betoogt dat een door een orgaan van een vennootschap genomen besluit de rechten heeft geschonden die bedoelde partij aan de statuten van die vennootschap stelt te ontlenen, geen betrekking heeft op de geldigheid van de besluiten van de organen van een vennootschap in de zin van die bepaling.

____________

1 - PB C 283 van 24.11.2007.