Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. októbra 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court - Írsko) - Nicole Hassett/South Eastern Health Board, Cheryl Doherty/North Western Health Board

(vec C-372/07)1

(Súdna právomoc - Nariadenie (ES) č. 44/2001 - Článok 22 bod 2 - Spory o platnosti rozhodnutí orgánov spoločností - Výlučná právomoc súdov štátu sídla - Odborový zväz lekárov)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Nicole Hassett, Cheryl Doherty

Žalovaní: South Eastern Health Board, North Western Health Board

Za účasti: Raymond Howard, Medical Defence Union Ltd, MDU Services Ltd, Brian Davidson

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Supreme Court - Výklad článku 22 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) - Odborový zväz lekárov, založený vo forme spoločnosti podľa práva členského štátu, ktorý poskytuje pomoc a odškodnenie svojim členom vykonávajúcim profesijnú činnosť v danom alebo inom členskom štáte - Poskytovanie pomoci alebo odškodnenia závislé od rozhodnutia predstavenstva tejto spoločnosti na základe jeho neobmedzenej diskrečnej právomoci - Napadnutie rozhodnutia o odmietnutí poskytnutia pomoci alebo odškodnenia lekárovi vykonávajúcom činnosť v inom členskom štáte - Výlučná právomoc súdov štátu, v ktorom má spoločnosť sídlo na základe článku 22 bodu 2 nariadenia

Výrok rozsudku

Článok 22 bod 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že platnosti rozhodnutí orgánov spoločnosti sa v zmysle tohto ustanovenia netýka žaloba, o akú ide v konaní vo veci samej, v rámci ktorej jeden z účastníkov konania tvrdí, že rozhodnutie prijaté orgánom spoločnosti porušilo práva, ktoré tomuto účastníkovi konania údajne poskytujú stanovy tejto spoločnosti.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 283, 24.11.2007.