Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 oktober 2008 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court (Irland)) - Nicole Hassett mot South Eastern Health Board, Cheryl Doherty mot North Western Health Board

(Mål C-372/07)(1)

(Domstols behörighet - Förordning (EG) nr 44/2001 - Artikel 22.2 - Tvister avseende giltigheten av beslut som fattats av bolagsorgan - Exklusiv behörighet för domstolarna i den stat där bolaget har sitt säte - Yrkesorganisation för läkare)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Nicole Hassett och Cheryl Doherty

Svarande: South Eastern Health Board och North Western Health Board

Ytterligare deltagare i rättegången: Raymond Howard, Medical Defence Union Ltd, MDU Services Ltd och Brian Davidson

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Supreme Court - Tolkning av artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, s. 1) − Yrkesorganisation för läkare som bildats i form av ett bolag enligt en medlemsstats lagstiftning och som har till syfte att bistå och ersätta medlemmar − Tillhandahållandet av detta bistånd eller denna ersättning är beroende av ett beslut som fattas av bolagets styrelse helt efter eget skön − Ifrågasättande av ett beslut genom vilket bistånd eller ersättning nekas en läkare som praktiserar i den andra medlemsstaten − Exklusiv behörighet för domstolarna i den medlemsstat där bolaget har sitt säte enligt artikel 22.2 i förordningen

Domslut

Artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så att en talan såsom den som väckts vid den nationella domstolen, inom ramen för vilken en part hävdar att ett beslut av ett bolags organ har åsidosatt rättigheter som denna part anser sig ha enligt bolagsordningen, inte avser giltigheten av beslut av bolagets organ, i den mening som avses i denna bestämmelse.

____________

1 - ) EUT C 283, 24.11.2007.