Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 4. septembra 2008 - Duyster/Komisia

(vec F-81/06)1

Jazyk konania: holandčina

V nadväznosti na urovnanie sporu zmierom predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 261, 28.10.2006, s. 34.