Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 23 септември 2008 г. - Tolios и др./Сметна палата

(Дело F-8/06)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 74 от 25.3.06 г., стр.35