Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 september 2008 - Tolios e.a. / Rekenkamer

(Zaak F-8/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 74 van 25.3.2006, blz. 35.