Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 23 септември 2008 г. - Chevallier-Carmana и др./Съд

(Дело F-14/06)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 96, 22.04.2006 г.,стр. 37