Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 23 września 2008 r. - Chevallier-Carmana i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-14/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 96 z 22.4.6, s.37.