Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 23 września 2008 r. - Adolf i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-128/05)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 60 z 11.3.2006, s. 56.