Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 23 април 2008 г. - Pickering/Комисия

(Дело F-103/05)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Заплата - Корекционни коефициенти - Прехвърляне на част от заплатата извън държавата по месторабота - Пенсии - Неприсъствено производство - Прилагане във времето на Процедурния правилник на Първоинстанционния съд - Фишове за заплата - Възражение за незаконосъобразност - Равно третиране на длъжностни лица - Принцип на защита на оправданите правни очаквания, придобити права, принцип на правната сигурност и задължение за полагане на грижа - Задължение за мотивиране)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Stephen Pickering (La Hulpe, Белгия) (представител: адв. N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: г-н V. Joris и г-н D. Martin)

Предмет

Отмяна на извлеченията от платежните ведомости на ищеца за месеците декември 2004 г. и февруари 2005 г., както и на всички последващи такива извлечения, доколкото са в приложение на твърдени от него за незаконосъобразни разпоредби от Регламент № 723/2004 за изменение на Правилника за длъжностните лица, отнасящи се за прехвърляне на част от заплатата към страната на произход на длъжностното лице (предишно дело T-393/05).

Диспозитив

Отхвърля иска.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 10, 14.1.2006 г., стр. 27 (делото първоначално е регистрирано пред Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер Т-393/05 и е прехвърлено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15.12.2005 г.).