Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 23. april 2008 - Pickering mod Kommissionen

(Sag F-103/05) 1

(Personalesag - tjenestemænd - løn - justeringskoefficienter - overførsel af en del af vederlaget uden for det land, hvor tjenestemanden gør tjeneste - pensioner - udeblivelsessag - den tidsmæssige anvendelse af Rettens procesreglement - lønsedler - formalitetsindsigelse - ligebehandling af tjenestemænd - princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, erhvervede rettigheder, retssikkerhedsprincippet og princippet om omsorgspligt - begrundelsespligt

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Stephen Pickering (La Hulpe, Belgien) (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved M.V. Joris og M.D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af sagsøgerens lønsedler for december 2004, januar 2005 og februar 2005, og af alle efterfølgende lønsedler, idet der heri anvendes ulovlige bestemmelser i forordning nr. 723/2004 om ændring af tjenestemandsvedtægten vedrørende overførsel af en del af lønnen til tjenestemandens hjemland (tidligere sag T-393/05).

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 10 af 14.1.2006, s. 27 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-393/05 og henvist til Retten for EU-personalesager ved kendelse af 15.12.2005).