Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 23. aprilli 2008. aasta otsus - Pickering versus komisjon

(Kohtuasi F-103/05)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töötasu - Paranduskoefitsiendid - Ühe osa töötasu ülekandmine väljapoole töökohariiki - Pensionid - Tagaseljamenetlus - Esimese Astme Kohtu kodukorra ajaline kohaldamine - Palgatõendid - Õigusvastasuse väide - Ametnike võrdne kohtlemine - Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte, omandatud õigused, õiguskindluse põhimõte ja hoolitsemiskohustus - Põhjendamiskohustus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Stephen Pickering (La Hulpe, Belgia) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: V. Joris ja D. Martin)

Kohtuasja ese

Hageja 2004. aasta detsembri, 2005. aasta jaanuari ja veebruari ning kõigi järgnevate palgatõendite tühistamine osas, milles nendega kohaldatakse ametnike personalieeskirju muutva määruse nr 723/2004 väidetavalt ebaseaduslikke sätteid, mis puudutavad ühe osa töötasu ülekandmist ametniku päritoluriiki (endine T-393/05).

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 10, 14.1.2006, lk 27 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-393/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).