Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 23. aprīļa spriedums - Pickering/Komisija

(lieta F-103/05) 1

Civildienests - Ierēdņi - Atalgojums - Korekcijas koeficienti - Atalgojuma daļas pārskaitīšana ārpus nodarbinātības valsts - Pensijas - Pārkāpuma procedūra - Pirmās instances tiesas Reglamenta piemērošana laikā - Darba samaksas lapas - Iebilde par prettiesiskumu - Vienlīdzīga attieksme pret ierēdņiem - Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips, iegūtās tiesības, tiesiskās drošības princips un pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses - Pienākums norādīt pamatojumu

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stephen Pickering (La Hulpe, Beļģija) (pārstāvis - N. Lhoëst, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - V. Joris un D. Martin)

Priekšmets

Lūgums atcelt paziņojumus par prasītāja algu 2004. gada decembrī, 2005. gada janvārī un februārī, kā arī visus turpmākos algas paziņojumus, jo ar tiem ir piemērotas iespējams prettiesiskas Regulas Nr. 723/2004, ar ko groza Civildienesta noteikumus, normas par daļēju atalgojuma pārskaitīšanu uz ierēdņa izcelsmes valsti (iepriekš lieta T-393/05).

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 10, 14.01.2006., 27. lpp. (lieta sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar lietas numuru T-393/05 un ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu nodota izskatīšanai Eiropas Savienības Civildienesta tiesai).