Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 april 2008

Pickering / Commissie

(Zaak F-103/05)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bezoldiging - Aanpassingscoëfficiënten - Overmaking van deel van inkomsten naar land buiten land van standplaats - Pensioenen - Verstekprocedure - Toepassing in tijd van reglement voor procesvoering van Gerecht - Salarisafrekening - Exceptie van onwettigheid - Gelijke behandeling van ambtenaren - Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen, verkregen rechten, beginsel van rechtszekerheid en zorgplicht - Motiveringsplicht)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Stephen Pickering (La Hulpe, België) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Joris en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Nietigverklaring van verzoekers salarisafrekeningen over de maanden december 2004, januari en februari 2005, alsmede van alle volgende salarisafrekeningen, voor zover zij toepassing geven aan de beweerdelijk onwettige bepalingen van verordening nr. 723/2004 tot wijziging van het ambtenarenstatuut, betreffende de overmaking van een deel van de bezoldiging naar het land van herkomst van de ambtenaar (voorheen T-393/05)

Dictum van het arrest

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 10 van 14.1.2006, blz. 27 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-393/05 en bij beschikking van 15.12.2005 verwezen naar het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).