Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 23 kwietnia 2008 r. - Pickering przeciwko Komisji

(Sprawa F-103/05)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Wynagrodzenie - Współczynniki korygujące - Wypłata części wynagrodzenia poza kraj zatrudnienia - Emerytury - Postępowanie zaoczne - Stosowanie w czasie regulaminu Sądu - Odcinki wynagrodzenia - Zarzut niezgodności z prawem - Równe traktowanie urzędników - Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań, praw nabytych, zasada pewności prawnej i obowiązek starannego działania - Obowiązek uzasadnienia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stephen Pickering (La Hulpe, Belgia) (przedstawiciel: N. Lhoëst, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: V. Joris i D. Martin, działający w charakterze pełnomocników).

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia skarżącego za grudzień 2004, styczeń i luty 2005 r., a także odcinków następnych, w zakresie, w jakim stanowią one zastosowanie przepisów rozporządzenia nr 723/2004 zmieniającego regulamin pracowniczy urzędników, rzekomo niezgodnych z prawem, i dotyczą transferu części wynagrodzenia do kraju pochodzenia urzędnika (wcześniej T-393/05).

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 10 z 14.01.2006 r. s. 27 (sprawa początkowo zarejestrowana przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod sygnaturą T-393/05 i przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)