Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 23 април 2008 г.

Bain и др./Комисия

(Дело F-112/05)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Заплата - Корекционни коефициенти - Прехвърляне на част от заплатата извън държавата по месторабота - Пенсии - Неприсъствено производство - Прилагане във времето на Процедурния правилник на Първоинстанционния съд - Фишове за заплата - Възражение за незаконосъобразност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Neil Bain (Брюксел, Белгия) Obhijit Chatterjee (Брюксел, Белгия), Richard Fordham (Берген, Нидерландия), Roger Hurst (Берген, Нидерландия) (представител: адв. N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: M. V. Joris и M. D. Martin)

Предмет

Отмяна на извлеченията от платежните ведомости на жалбоподателите за месеците февруари, март и април 2005 г., както и на всички последващи такива извлечения, доколкото са в приложение на твърдени от тях за незаконосъобразни разпоредби от Регламент № 723/2004 за изменение на Правилника за длъжностните лица, отнасящи се за прехвърляне на част от заплатата към страната на произход на длъжностното лице (предишно дело T-419/05).

Диспозитив

1)    Отхвърля иска като недопустим.

2)    Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 48, 25.2.2006 г., стр. 36 (делото първоначално е регистрирано пред Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер Т-419/05 и е прехвърлено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15.12.2005 г.).