Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 23. aprilli 2008. aasta otsus - Bain jt. versus komisjon

(Kohtuasi F-112/05)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töötasu - Paranduskoefitsiendid - Ühe osa töötasu ülekandmine väljapoole töökohariiki - Pensionid - Tagaseljamenetlus - Esimese Astme Kohtu kodukorra ajaline kohaldamine - Palgatõendid - Õigusvastasuse väide)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Neil Bain (Brüssel, Belgia), Obhijit Chatterjee (Brüssel, Belgia), Richard Fordham (Bergen, Madalmaad), Roger Hurst (Bergen, Madalmaad) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: V. Joris ja D. Martin)

Kohtuasja ese

Hagejate 2005. aasta veebruari, märtsi ja aprilli ning kõigi järgnevate palgatõendite tühistamine osas, milles nendega kohaldatakse ametnike personalieeskirju muutva määruse nr 723/2004 väidetavalt ebaseaduslikke sätteid, mis puudutavad ühe osa töötasu ülekandmist ametniku päritoluriiki (endine T-419/05).

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 48, 25.2.2006, lk 36 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-419/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).