Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 23. aprīļa spriedums - Bain u.c./Komisija

(lieta F-112/05) 1

Civildienests - Ierēdņi - Atalgojums - Korekcijas koeficients - Atalgojuma daļas pārnešana ārpus dienesta vietas - Pensijas - Pārkāpuma procedūra - Pirmās instances tiesas Reglamenta piemērošana laikā - Atalgojuma lapa - Iebilde par prettiesiskumu

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Neil Bain, Brisele (Beļģija), Obhijit Chatterjee, Brisele (Beļģija), Richard Fordham, Bergena (Nīderlande), Roger Hurst, Bergena (Nīderlande) (pārstāvis - N. Lhoëst, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - M. V. Joris un M. D. Martin)

Priekšmets

Atcelt prasītāju algas paziņojumus par 2005. gada februāri, martu un aprīli, kā arī visus turpmākos algas paziņojumus, ciktāl tajos piemērotas Regulas Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, iespējami prettiesiskas tiesību normas par ierēdņa atalgojuma daļas pārnešanu ārpus dienesta vietas (agrāk T-419/05).

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 48, 25.02.2006., 36. lpp. (lieta sākotnēji tika reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-419/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu).