Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 kwietnia 2008 r. Bain i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-112/05)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Wynagrodzenie - Współczynniki korygujące - Dokonanie przelewu części uposażeń poza państwo miejsca zatrudnienia - Emerytury i renty - Postępowanie zaoczne - Obowiązywanie w czasie regulaminu Sądu -Informacja o wynagrodzeniu - Zarzut bezprawności)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Neil Bain (Bruksela, Belgia), Obhijit Chatterjee (Bruksela, Belgia), Richard Fordham (Bergen, Niderlandy), Roger Hurst (Bergen, Niderlandy) (przedstawiciel: N. Lhoëst, avocat).

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: V. Joris oraz D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności informacji o wynagrodzeniu skarżącego za luty, marzec i kwiecień 2005 r. oraz wszystkich kolejnych, w zakresie, w jakim stosują jakoby bezprawne przepisy rozporządzenia Rady nr 723/2004 zmieniającego regulamin pracowniczy urzędników, dotyczące przelewu części wynagrodzenia do państwa pochodzenia urzędnika (wcześniej sprawa T-419/05).

Sentencja wyroku

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz. U. C 48 z dnia 25 lutego 2006 r., str. 36 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod sygnaturą T-419/05, a następnie przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r.).