Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 23. apríla 2008 - Bain a i./Komisia

(vec F-112/05)1

(Verejná služba - Úradníci - Odmena - Opravné koeficienty - Prevod časti odmeny mimo miesta pôsobenia - Dôchodky - Rozsudok pre zmeškanie - Časová pôsobnosť Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu - Výplatné listiny - Námietka nezákonnosti)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Neil Bain (Brusel, Belgicko), Obhijit Chatterjee (Brusel, Belgicko), Richard Fordham (Bergen, Holandsko), Roger Hurst (Bergen, Holandsko), (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Joris a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie výplatných listín žalobcov za mesiace február, marec a apríl 2005, ako aj všetkých nasledujúcich výplatných listín v rozsahu, v akom uplatňujú údajne nezákonné ustanovenia nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov (predtým T-419/05)

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 48, 25.2.2006, s. 36 (najskôr zapísaná pod číslom T-419/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).