Language of document :

Жалба, подадена на 24 януари 2008 г. - Tomas/Парламент

(Дело F-13/08)

Език на производството: литовски

Страни

Жалбоподател: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kaзахстан) (представител: M. Michalauskas, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на органа по назначаване за уволнение на жалбоподателя и поправяне на претърпените нематериални и материални вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаване за уволнение на жалбоподателя;

да бъде осъдена ответната страна да заплати на жалбоподателя сумата от 125 000 EUR, представляваща поправяне на претърпените нематериални и материални вреди;

да бъде осъден Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________