Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2008 r. - Tomas przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-13/08)

Język postępowania: litewski

Strony

Strona skarżąca: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazachstan) (przedstawiciel: M. Michalauskas, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski.

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego w sprawie rozwiązania ze skarżącym stosunku pracy oraz wniosek o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i odszkodowanie za poniesioną szkodę majątkową.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o rozwiązaniu ze skarżącym stosunku pracy;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 125 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________