Language of document :

Žaloba podaná 24. januára 2008 - Tomas/Parlament

(vec F-13/08)

Jazyk konania: litovčina

Účastníci konania

Žalobca: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazachstan) (v zastúpení: M. Michalauskas, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o prepustení žalobcu a náhrada ním utrpenej nemajetkovej a majetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o prepustení žalobcu,

zaviazať žalovaného, aby žalobcovi zaplatil sumu 125 000 eur z dôvodu náhrady ním utrpenej nemajetkovej a majetkovej ujmy,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________