Language of document :

Жалба, подадена на 20 март 2008 г. - Herbert Meister / СХВП

(Дело F-37/08)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Herbert Meister (Аликанте, Испания) (представител: H.-J. Zimmermann, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Предмет на производството

Отмяна на мълчаливото решение на СХВП, с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя във връзка с твърдени грешки в неговите атестационни доклади.

Искания на жалбоподателя

да се отмени мълчаливото решение на председателя на СХВП от 3 януари 2008 г., с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя от 27 август 2007 г.,

да се осъди СХВП да заплати на жалбоподателя обезщетение за неимуществени вреди в определен по преценка на Съда на публичната служба размер,

да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски,

при условията на евентуалност, да се отмени решението на председателя на СХВП, връчено на жалбоподателя на 7 януари 2008 г., с което се отхвърля жалбата му от 27 август 2007 г.

____________