Language of document :

Sag anlagt den 20. marts 2008 - Meister mod KHIM

(Sag F-37/08)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Herbert Meister (Alicante, Spanien) (ved Rechtsanwalt H.-J. Zimmermann)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Harmoniseringskontorets stiltiende afslag på sagsøgerens klage vedrørende påståede fejl i bedømmelserne af ham.

Sagsøgerens påstande

Det stiltiende afslag på sagsøgerens klage af 27. august 2007, der blev givet af præsidenten for Harmoniseringskontoret den 3. januar 2008, annulleres.

Harmoniseringskontoret pålægges at betale sagsøgeren et (efter Rettens skøn fastsat) beløb som erstatning for ikke-økonomisk skade.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Subsidiært annulleres afslaget fra præsidenten for Harmoniseringskontoret på klagen af 27. august 2007, der blev meddelt til sagsøgeren den 7. januar 2008.

____________